EKOFIL

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 

Piotr Rosa

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

- estetyka, ekonomia i wygoda.

  

  

Zdecydowaliście Państwo, że przy Waszym pięknym domu zostanie zainstalowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Na pewno chcielibyście Państwo być pewni, że Wasz wybór jest właściwy. Jest tyle różnych opinii na temat instalacji i użytkowania oczyszczalni, że trudno jest podjąć właściwą decyzję.

 

Bylibyśmy bardzo radzi, gdyby udało się nam przybliżyć Państwu zalety tych rozwiązań i choć częściowo wyjaśnić niektóre z Państwa wątpliwości.

 

Wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków rozwiązują nam problem zagospodarowania produkowanej przez nas zanieczyszczonej wody, ponieważ jej największa ilość pochodzi z kąpieli, mycia naczyń, spłukiwania toalet itd. Właśnie ten fakt posłużył do zastosowania systemów przydomowych oczyszczalni, w których zachodzi proces zbierania gromadzących się osadów, ich rozkład, filtracja wody i jej oczyszczanie. Ze względu na sposób doczyszczania wody ściekowej i jej zagospodarowanie po oczyszczaniu rozróżnia się kilka podstawowych rozwiązań.

 

 Przydomowe oczyszczalnie typu drenażowego

 

OczyszczalniaPodstawowy zestaw oczyszczalni tego typu jest  powszechnie stosowany w budownictwie zamiast tradycyjnych szamb. Zestaw składa się z osadnika gnilnego z wbudowanym filtrem doczyszczającym wypełnionym materiałem o dużej porowatości, zapewniający skuteczne oczyszczenie ścieków z zawiesin i różnych frakcji nierozpuszczalnych (białek, tłuszczów itp.), drenażu rozsączającego, w którym w podsypce żwirowo- piaskowej zachodzą procesy tlenowego, bakteryjnego doczyszczania ścieków. Całość, po starannym wykonaniu zapewnia estetyczne wkomponowanie w teren wokół domu, z wykorzystaniem terenu oczyszczalni na trawnik z roślinnością ozdobną

         Oczyszczalnie typu drenażowego instaluje się na gruntach cechujących się dobrą przepuszczalnością – z dużą zawartością frakcji żwirowo- piaszczystych. Nie zaleca się ich instalowania na terenach wysokich wód gruntowych, a także w pobliżu ujęć wody pitnej. 

 

Przydomowe oczyszczalnie roślinne - oczyszczalnie korzeniowe

 

OczyszczalniaNajczęściej stosowane na terenach, gdzie wymagana jest duża jakość oczyszczanych ścieków- co najmniej drugiej klasy czystości, dostarczanych bezpośrednio do cieków wodnych lub gruntu. Instalowane na terenach podmokłych, gliniastych, tam gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych.

Zamiast drenażu rozsączającego buduje się filtr piaskowo- żwirowy. Najskuteczniejszą rośliną wspomagającą oczyszczanie jest trzcina pospolita (Phragmites communis) cechująca się dużą zawartością kanałów powietrznych w swych kłączach, co zapewnia rozwój mikroflorze bakterii degradująch ścieki. Oczyszczona woda może nam zasilać np. oczko wodne.

 

Przydomowe oczyszczalnie z osadem czynnym i złożem biologicznym

 

OczyszczalniaW oczyszczalniach tego typu substancją aktywną w procesie jest osad czynny, który stanowi mieszaninę mikroorganizmów, silnie napowietrzany poprzez specjalne dysze lub membrany produkujące drobne pęcherzyki gazu. Złoża biologiczne z kolei wykorzystują proces wytwarzania aktywnej błony biologicznej na kształtkach lub specjalnie uformowanym ruszcie. W wyniku biodegradacji związków amoniakalnych i azotowych przez mikroorganizmy zachodzi oczyszczenie ścieków. Nie są potrzebne żadne dodatkowe substancje chemiczne do   oczyszczania. Należy zapewnić dobrą kontrolę procesu natleniania ścieków i okresowe wywożenie osadów z osadnika wstępnego lub komory wstępnej osadnika.

 

   Oczyszczalnie mogą być instalowane zarówno w postaci zestawów osadnik-bioreaktor osadu czynnego lub osadnik-złoże jak i samych modułów instalowanych w istniejących szambach.

 

 

 Prosimy o wysłanie nam formularza w celu skontaktowania się z Państwem, aby pomóc Państwu w doborze urządzenia